REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego www.czapkipromocyjne.pl jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.czapkipromocyjne.pl zgodnie z treścią innych ustaw oraz w szczególności reguluje zasady korzystania z usług sklepu internetowego internetowym www.czapkipromocyjne.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb rozwiązania umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin sklepu internetowego www.czapkipromocyjne.pl jak i wszelkie materiały (zdjęcia i inne teksty) znajdujące się na stronie internetowej www.czapkipromocyjne.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
 4. Właścicielem sklepu internetowego jest KINGCAP Bartosz Mąka zarejestrowana w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 29 lok. 10, NIP: 7621929575
 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego czapkipromocyjne.pl jest sprzedaż produktów promocyjnych za pośrednictwem Internetu.
 6. Kupujący - osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
 7. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 8. Sklep www.czapkipromocyjne.pl realizuje transakcje na terenie Unii Europejskiej.
 9. Produkt / Artykuł - rzecz ruchoma znajdująca w ofercie sklepu internetowego www.czapkipromocyjne.pl.
 10. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i stanowią wartość netto.

II Rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatne usługi w zakresie: a) prowadzenia konta w sklepie internetowym www.czapkipromocyjne.pl b) składania zamówień w sklepie internetowym www.czapkipromocyjne.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia,
 2. Usługobiorca podczas korzystania z usług sklepu internetowego obowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

III Realizacja zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym www.czapkipromocyjne.pl konieczne jest zarejestrowanie się przez usługobiorcę na stronie www.czapkipromocyjne.pl z podaniem prawdziwych, aktualnych danych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zakup produktów w sklepie internetowym www.czapkipromocyjne.pl odbywa się poprzez realizację kolejno następujących po sobie etapów: wybór produktów, złożenie zamówienia, wybór formy dostarczenia przesyłki , realizacja płatności.
 3. Produkty oferowane przez Sprzedającego dostarcza firma kurierską DPD /UPS/DHL.
 4. Kupujący pokrywa koszt dostawy.
 5. Kupujący dokonuje płatności na podstawie faktury proforma lub faktury: - przelewem tradycyjnym.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia na produkt bez zdobienia logo w postaci nadruku, haftu lub innej metody zdobienia, należy przesłać poprzez stronę internetową www.czapkipromocyjne.pl Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Przesłanie formularza zamówienia z przedpłatą w formie przelewu internetowego powoduje realizację zamówienia.
 8. Po zrealizowaniu płatności Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany przy rejestracji w sklepie internetowym od Sprzedawcy: potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzenie przyjęcia płatności do realizacji, regulamin sklepu internetowego wraz z formularzem odstąpienia od umowy i formularzem reklamacyjnym.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia prosimy o przesyłanie na adres mailowy bartosz@czapkipromocyjne.pl
 10. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym realizowanych na konto Sprzedawcy wybrany przez Kupującego artykuł jest rezerwowany przez Sprzedawcę na okres 48 godzin. Brak wpływu na konto płatności za wybrany artykuł jest równoznaczny z rezygnacją z jego zakupu, a rezerwacja zostaje anulowana.
 11. W przypadku chęci zamówienia produktu ze znakowaniem, wszystkie oferty są przygotowywane indywidualnie. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy bartosz@czapkipromocyjne.pl
 12. Poprzez sklep internetowy, możliwe jest zamówienie wyłącznie na produkty bez zdobienia.

IV Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827), Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie otrzymania produktu zakupionego w sklepie www.czapkipromocyjne.pl. Odstąpienie od umowy dotyczy produktów bez personalizacji.
 2. Zamówienie personalizowane jest poprzedzone wykonaniem prototypu dla Kupującego w celu akceptacji wzoru, po akceptacji wzoru przez Kupującego, rezygnacja z zamówienia nie jest możliwa.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest: a) w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez personalizacji, wysłania na adres mailowy bartosz@czapkipromocyjne.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Kupujący nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia od umowy otrzymanego od Sprzedającego b) w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy Kupujący odsyła zwracany produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu na rzecz Kupującego wszystkich dokonanych przez niego płatności oraz kosztów dostarczenia produktu. Zwrot Kupującemu środków nastąpi przy użyciu przelewu bankowego tradycyjnego przez Kupującego przy zakupie produktu.

V Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedający odpowiada względem Kupującego ze względu na niezgodność towaru z umową według reguł wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy wszystkie produkty znajdujące się ofercie Sprzedającego objęte są dwuletnią odpowiedzialnością Sprzedającego.
 2. Zakupiony produkt podlegający reklamacji wraz z dowodem zakupu (faktura, potwierdzenie przelewu) i formularzem reklamacyjnym lub innym oświadczeniem woli Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedającego w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupującego.
 3. Kupujący traci uprawnienia o których mowa w punkcie 1 niniejszego działu, jeśli w okresie 12 miesięcy od dostrzeżenia wady nie zgłosił swoich roszczeń Sprzedającemu. Wskazany termin nie uchybia dwuletniemu terminowi odpowiedzialności Sprzedającego upływającemu dwa lata po dniu, w którym Kupujący otrzymał zakupiony produkt.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, a w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji umożliwi Kupującemu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedającego w zakresie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego w sposób wskazany przez Kupującego.
 5. Pismo Sprzedającego zawierające informację w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji będzie zawierało informacje dotyczące dalszego trybu postępowania reklamacyjnego. 6. Sprzedający nie udziela gwarancji na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.titan-travelite.com.pl.

KONTAKT: 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 29 lok. 10
Adres e-mail: bartosz@czapkipromocyjne.pl
Telefon: 795173407

Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.